Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΡΑΣΤΑΜΙΤΑΣ,ΕΠΙΖΩΝΤΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ( 14.12.1894 )

Εστία, αρ. φυλ. 282, 14.12.1894: 1-2
ΒΟΙΩΤΙΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Η ΠΕΤΡΑ        


Δὲν θὰ ἤθελα νὰ κλείσω τὰς βοιωτικὰς ἐντυπώσεις μου, χωρὶς νὰ ἀφιερώσω ὀλίγας
γραμμὰς εὐλαβεῖς πρὸς τοὺς βράχους τῆς Πέτρας, τοὺς ἀπορρῶγας, τοὺς ὀξύαιμους,
τοὺς τόσον τὸν χρωματισμὸν ἰδιοτρόπους, μὲ τοὺς βαθυπρασίνους σφενδάμνους τῶν
καὶ τοὺς πρίνους τοὺς νανοφυεῖς ἀπὸ τῶν χαραδρῶν τῶν ὁποίων ἀντηχοῦν αἱ ὀξεῖαι
τῶν κίρκων κραυγαὶ καὶ τὸ μελαγχολικόν, τὸ θρηνῶδες κελάδημα τοῦ
πετροκοσσύρου.
Δι’ ὃν λόγον ἔκρινα εὐσεβὲς καθῆκον νὰ προσκυνήσω τὸ συντετριμμένον λέοντα τῆς
Χαιρωνείας, τὸν λίθον τοῦτον τὸν σκέποντα τὸν τύμβον τῆς Ἑλληνικῆς ἐλευθερίας,
διὰ τὸν αὐτὸν καὶ ἔτι μείζονα ἔφερα τὸ βῆμα πρὸς τοὺς βράχους τῆς Πέτρας, ἐπὶ τῶν
ὁποίων ἀντήχησεν ἡ τελευταία τουφεκιὰ τοῦ πανυμνήτου Ἀγῶνος μας, ἐπὶ τῶν
ὁποίων ἔπεσαν οἱ τελευταῖοι πρόμαχοι, οἱ ἐπισφραγίσαντες διὰ τοῦ αἵματος αὐτῶν
τὴν Ἀνάστασιν τῆς Πατρίδος.
Κεῖνται οἱ βράχοι τῆς Πέτρας ἐπὶ τῆς ἀπὸ Θηβῶν εἰς Λειβαδείαν ὁδοῦ, ὀλίγα
χιλιόμετρα μακρὰν τῆς Λειβαδείας. Τὸ εὐρὺ ἱκανῶς διάστημα τὸ χωρίζον σήμερον τὴν
βάσιν αὐτῶν ἀπὸ τῶν δυτικῶν ὀχθῶν τῆς Κωπαΐδος καὶ ἐπιτρέπον ἄνετον ἐκεῖθεν
διέλευσιν στρατοῦ δὲν ὑπῆρχε κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην. Διότι τὰ ὕδατα τῆς λίμνης,
κατακλύζοντα τότε πολὺ εὐρυτέραν ἔκτασιν, κατέλειπον ὡς ἀτραπὸν μεταξὺ τῶν
βράχων καὶ τῆς λίμνης ἐλευθέραν μόλις στενὴν λωρίδα γῆς.
Διὰ τῆς λωρίδος ταύτης ἔπρεπε διέλθουν οἱ πεντακισχιλίοι Τοῦρκοι τοῦ Ἀσλάμπεη, οἱ
ἀποτελοῦντες τὸν στρατὸν τῆς Ἀττικῆς καὶ τῶν Θηβῶν, ἀνακληθέντες ἐσπευσμένως
ὑπὸ τῆς Πύλης, διὰ τὰς ἐκ τῶν ἡττῶν τοῦ ῥωσσικοῦ πολέμου συμφορὰς καὶ
βαίνοντες πρὸς τὴν Θεσσαλίαν. Καὶ εἰς τὴν θέσιν ταύτην ἔκρινεν ἡ στρατηγικὴ
διορατικότης τοῦ Ὑψηλάντη νὰ τοῖς ἀμφισβητήσῃ τὴν διάβασιν.
Πρέπει νὰ ἐπισκεφθῇ τὰς θέσεις ταύτας διὰ νὰ θαυμάσῃ ἐπαρκῶς τὸ σχέδιον τοῦ
Ἕλληνος στρατηλάτου. Ἕκαστος βράχος, ἕκαστη πέτρα, ἀποτελεῖ καὶ ἓν φυσικὸν
ὀχύρωμα, ἄβατον πρὸς τὴν ἕφοδον καὶ ἑξαφανίζον τοὺς ἀμυνομένους ὄπισθεν τῶν
πρωτοφανῶν τοῦ ἐδάφους ἀνωμαλιῶν.
Καὶ ἐν τούτοις μέση ὁδὸς δὲν ὑπῆρχεν. Οἱ εἰς Λαμίαν βαίνοντες Τοῦρκοι ἢ ἔπρεπε νὰ
ἐκτοπίσουν ἀπὸ τῆς σφηνὸς ἐκείνης τοὺς 2300 ἄνδρας τοῦ Ὑψηλάντου, ἢ νὰ πέσουν
ὅλοι ἐπὶ τῶν ὀχθῶν τῆς Κωπαΐδος.
Τὰ τῆς μάχης ταύτης ἔγραψαν πολλοί, καὶ ὁ Σ. Τρικούπης καὶ ὁ Ν. Φιλήμων,
γραμματεὺς τότε τοῦ Ὑψηλάντου, καὶ ὁ Αἰνιὰν καὶ οἱ λοιποὶ ἱστορικοὶ τοῦ Ἀγῶνος.
Ἐγὼ δὲν γράφω ἱστορίαν, ἀλλ’ ἐντυπώσεις καὶ τούτου ἕνεκα μόνον ὀλίγας γραμμὰς
θὰ χαράξω περὶ τῆς μάχης, κατὰ λέξιν ὥς μοι ἀφηγήθη τὰ κατ’ αὐτὴν γέρων κάτοικος
τοῦ χωρίου Βρασταμίταις, νεανίας μαχητὴς κατὰ τὴν ὑστάτην ταύτην τοῦ ἱεροῦ
Ἀγῶνος μάχην.
«Τ’ ἀγροίκισε ὁ στρατηγός», μοὶ εἶπε «πῶς ὅλοι οἱ τοῦρκοι τῆς Ἀθήνας καὶ τῆς Θήβας,
θὰ περάσουν ἀπὸ δῶ, τραβῶντες γιὰ τὸ Ζητούνι καὶ ἔπιασε τοι διασελο δυνατά.
Χωριστὰ ταμπούρια εἶχε ὁ κάθε καπετάνιος, ὁ Σκουρτανιώτης, ὁ Διοβουνιώτης, ὁ
Στρατός, ὁ Γκριζώτης, ὁ Τόλιας, Μυρμιγκιά, μελίσσι, στῆς 10 τοῦ Τρυγητῆ ἐφάνηκαν
οἱ Τούρκοι, καὶ καθὼς εἴδαν, πιασμένα τὰ στενά, ταμπουρώθηκαν κ’ αὐτοὶ ἀπὸ κάτω
ἀπὸ τὸ χωριό μου τῆς Βρασταμίταις. Στῆς 12 τοῦ μηνός, προυνὸ προυνὸ ἀρχιζουν τὸ
γιουρούσι στὰ ταμποῦρια μας. Μὰ μὲ ὅλη τους τὴν παλικαρίσια φορὰ ἐτσάκιζαν σὲ 
κάθε γιουρούσι κομματιασμένοι, κ’ ἄλλοι ἐπεφταν σωρὸ στο ῥίζωμα τοῦ βουνοῦ,

ἄλλοι ἐτσαλαπατιόντουσαν φεύγοντας ἀπὸ τὴ δική τους τὴν καβαλαρία, ὅπου
σπρωχνότανε στὸ στενὸ δρόμο, κι’ ἄλλοι κοκκίνιζαν μὲ τὸ αἷμά τους τὰ νερὰ τοῦ
Βάλτου, μερικοὶ σκοτωμένοι, ἄλλοι λαβωμένοι, ποῦ θαρρῶ πῶς τοὺς βλέπω ἄκομα νὰ
χαχλακίζουν μέσα στο νερό, σὰν τὰ λαβωμένα παππιά. Ἐκεῖ στο Μύτικά ποῦ ἤταν τὸ
ταμπούρι τοῦ Τόλια, τέσσαρες φορὲς ἔκαναν γιουρούσι καὶ τέσσεραις φοραῖς
ἐτσάκισαν. Τότε ὅλοι χυθήκαμε καὶ τοὺς πήραμε κυνηγητὸ κατὰ τὰ τσαντήρια τους·
μὰ ἡ καβαλαρία τους μᾶς ἐκράτησε. Τὴν ἄλλη μέρα εἴδαν κ’ ἀπόειδαν πὼς δὲν
περνοῦν καὶ ἔστειλαν δύο πασσάδες νὰ γυρέψουν μπέσα. Τοὺς πασσάδες δὲν τοὺς
ἐπερίμενε ὁ στρατηγὸς γιὰ νὰ μὴ χρειαστῇ νὰ σηκωθῇ μπροστά τους, μόνε αὐτοί που
τοὺς ἔβαλαν καὶ κάθησαν ἀπὸ κάτω ἀπὸ ἕνα ἰσκιωμένο πλατάνι ἐσηκωθήκανε, ἅμα
φάνηκε ὁ στρατηγός. Τότες ἔγινε συμφωνία ἀπὸ κάτω ἀπὸ τὰ πλατάνια τοῦ Ἀϊ
Νικόλα, νὰ ξεκουμπιστοῦν ὅλοι οἱ Τούρκοι, ἀπὸ παντοῦ, ὄξω μόνε ἀπὸ τὴν Ἀθῆνα, καὶ
μεῖς νὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ περάσουν ἐλεύθερα. Δώκαμε μάλιστα καὶ ῥεέμια καὶ μεῖς
καὶ οἱ Τοῦρκοι. Ἐμεῖς ἐδώκαμε τὸν Τόλια καὶ δύο ἄλλους. Κι’ ὅταν ὑπογράφησαν τὰ
ταχτικὰ χαρτιὰ στὸ Ζητούνι, οἱ πασσάδες ἐχάρισαν στο στρατηγὸ καὶ στους
καπετανέους ἕξι ἄτια καὶ ἄλλα ἀξετίμωτα πεσκέρια. Ἐχάρισαν καὶ στο ῥεέμι (ὅμηρον)
τὸν Τόλια, ἕνα ἀράπικο ἄτι, ξεφτέρι, κ’ αὐτὸ τὸ ἄτι ὁ Τόλιας τὸ χάρισε ἔπειτα ἀπὸ
πέντε χρόνια στο βασιλέα Ὄθωνα, ὅταν ἦλθε στῇ Λειβαδιά. Ἔτρεξε μάλιστα κ’ ἕνα
ἄλλο μὲ τὸν Τόλια. Καθώς, ξεκινώντας οἱ Τούρκοι τὸν εἴχαν ἀνάμεσα τούς, αὐτὸς ἀπὸ
τὴν πολλὴ ζεστή ποῦ ἔκανε ἔβαλε στο κεφάλι ἕνα ἄσπρο μαντίλι. Οἱ Τούρκοι τὸ
πήραν πῶς εἶνε τάχα σημάδι γιὰ μπαμπεσιά, γιὰ νὰ χυθοῦμε νὰ τοὺς σφάξουμε, καὶ
λίγο ἔλειψε νὰ τὸν κανοῦν κομμάτια».
Ἀγνοῶ, ἂν ἦναι ἀκριβὴς ἡ περὶ τῆς μάχης ταύτης ἀφήγησις τοῦ ἐκ Βρασταμιτῶν
χωρικοῦ. Τὴν ἀναγράφω δὲ μόνον, ὡς ἔκθεσιν ἀπὸ μνήμης αὐτόπτου.
Ἐπεσκέφθην τὸ ἐρημοκλήσι τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Παρ’ αὐτῷ ἐντὸς ἐλεεινοῦ κελλιοῦ
παραμένει εἳς μοναχός. Ἔξωθεν ἡ φύσις ἐπέστρωσε παρκέτον ἐξ ἑνὸς καὶ μόνου
λίθου τεραστίου, ἀποτελοῦντες ὁμαλὸν ἐπίπεδον ἐκτάσεως μεγάλης αἰθούσης, καὶ
καλυπτόμενον κύκλωθεν ὑπὸ πλατάνων σκιερῶν. Ἐν τῇ θέσει ἐκείνῃ ὑπεγράφη ὑπὸ
τοῦ Ὑψηλάντου καὶ πασάδων ἡ προκαταρκτικὴ συνθήκη ἥτις ἔθεσε τὰς βάσεις τῆς
ὑπὸ τῶν Τούρκων ἐκκενώσεως τῆς ἀπελευθερωθείσης Ἑλλάδος.
Ἄνωθεν τῶν βράχων τῆς Πέτρας ἦσαν ἐκτισμέναι αἱ ἀρχαῖαι Ἀλαλκομεναί.  
Ἡ πόλις
αὔτη, ἥτις ἐπὶ τῶν χρόνων τοῦ Παυσανίου ἦτο κώμη μικρά, ἦλκε τὸ ὄνομα εἴτε «ἀπὸ
Ἀλαλκομένως τραφῆναι λέγουσιν»· εἴτε ἀπὸ Ἀλαλκομενίας, μιᾶς τῶν οὐχὶ ὀλίγων
θυγατέρων τοῦ Ὠρύγου, τὰς ὁποίας εἶχον χαρίσει εἰς αὐτὸν οἱ Θεοί. Ταῦτα κατὰ
Παυσανία.
Ἐκεῖ που πλησίον, κατὰ μεγάλην δὲ πιθανότητα ἀκριβῶς, ὅπου εἶνε ὁ ναϊακὸς τοῦ
Ἁγίου Νικολάου ἦτο κτισμένος ὁ ναὸς τῆς Ἀθηνᾶς καὶ ἐν αὐτῷ ἄγαλμα αὐτῆς ἐξ
ἐλέφαντος.
Καὶ ἀφηγούμενος περὶ τῆς τύχης τοῦ ἀγάλματος τούτου ὁ Παυσανίας λαμβάνει
ἀφορμὴν νὰ σύρῃ κατὰ τὸν Σύλλα δικαίας γραμμὰς ἀναθέματος· διότι τὴν αὐτὴν
ἀνημερότητα, τόσον ἀλλοτρίαν κατ’ αὐτόν, πρὸς τὸν Ῥωμαϊκὸν χαρακτῆρα, τὴν
ὁποίαν μετῆλθεν κατὰ τῶν Ἀθηναίων, ἐφήρμοσε, λέγει, καὶ κατὰ τῶν Θηβαίων καὶ
Ὀρχομενίων, «Σύλλα δέ ἐστι μὲν καὶ τὰ εἰς Ἀθηναίους ἀνήμερα καὶ ἤθους ἀλλότρια
τῶν Ῥωμαίων, ἐοικότα δὲ τούτοις καὶ τὰ εἰς Θηβαίους καὶ Ὀρχομενίους». Χωρὶς νὰ
πολυπραγμονήσω ἂν τὸ ἐγκώμιον τὸ ὁποῖον πλέκει ὁ Παυσανίας ἐμμέσως εἰς τὸν ἐν
γένει χαρακτῆρα τῶν Ῥωμαίων εἶναι δίκαιον, ἢ ὑπαγορεύθη τὸ δὴ λεγόμενον ὑπὸ τοῦ
φόβου τῶν Ἰουδαίων, ἔρχομαι εἰς κατὰ Σύλλα αἰτιάσεις τοῦ Παυσανίου, τὰς
ἀναφερομένας εἰς τοὺς κατὰ τῶν Ἀλαλκομενῶν βανδαλισμοὺς αὐτοῦ
«Προσεξειργάσατο δὲ καὶ ἐν ταῖς Ἀλαλκομέναις ὁ Σύλλας, τῆς Ἀθηνᾶς τὸ ἄγαλμα
αὐτὸ συλήσας». Μὴ γνωρίζων, ἂν τὰ ἄνοστα λογοπαίγνια ἦσαν τοῦ συρμοῦ καὶ κατὰ
τοὺς χρόνους ἐκείνους δὲν δύναμαι εὐσυνειδήτως νὰ ἀποδώσω εἰς τὸν Παυσανίαν
σκόπιμον ἐπίδειξιν λογοπαικτικῆς ἱκανότητος, καὶ διότι δὲν ἔχω ἄλλως ἑτέρας
ἐνδείξεις, ἐπὶ τοιαύτῃ βαρείᾳ κατ’ αὐτοῦ κατηγορία. Ἐπανερχόμενος δὲ εἰς τὴν κατὰ
τοῦ Σύλλα δικαίαν αὐτοῦ ὀργήν, προσθέτῳ ὅτι ἀποδίδει τὴν δεινὴν δερμικὴν νόσον
ὑφ’ ἣν ὑπέκυψε ὁ Σύλλας εἰς δικαίαν ἆραν τῶν Θεῶν». «Τοῦτον μὲν τοιαῦτα εἴς τε
ἑλληνίδας πόλεις καὶ Θεοὺς τῶν Ἑλλήνων ἐκμανέντα ἐπέλαβεν ἀχαριστοτάτη νόσος
πασῶν. Φθείρων γὰρ ἤνθησεν, ἥ τε πρότερον εὐτυχία δοκοῦσα ἑὸς τοιοῦτον
περιῆλθεν αὐτῷ τέλος». Τῆς νόσου βεβαίως ταύτης τὴν θεραπείαν ἐπιδιώκων
κετέφυγεν εἰς τῆς Αἰδηψοῦ τὰ λουτρά, ἔνθα οὐδεὶς βεβαίως ὑπάρχει ἐκ τῶν
μεταβάντων ἐκεῖ πρὸς θεραπείαν, ὁ μὴ ἐπισκεφθεὶς τὰς κάτω τοῦ γνωστοῦ Πλατάνου
θερμὰς τοῦ Σύλλα.
Ἔκτοτε ὁ ναὸς τῆς Ἀθηνᾶς ἀπογυμνωθεὶς τοῦ περικαλλοῦς αὐτοῦ ἀγάλματος
«ἠμελήθη ἅτε ἠρημωμένος τῆς Θεοῦ». Τὴν καταστοφὴν δὲ αὐτοῦ συνετέλεσε κατὰ
τὸν Παυσανίαν μέγας καὶ ἰσχυρὸς κισσὸς ὁ ὁποῖος «οἱ προσπεφυκὼς διέλυσεν ἐκ τῶν
ἁρμονιῶν καὶ διέσπα τοὺς λίθους ἀπ’ ἀρχαίων μνημείων ὀφείλουν νὰ λάβουν ὑπ’ ὄψιν
τὴν ὀρθὴν παρατήρησιν τοῦ Παυσανίου. Καίτοι ὀλιγώτερον κισσόν, τὰ πλεῖστα τῶν
ἐπὶ τῶν ἐρειπίων φυομένων φυτῶν ἀπεργάζονται σὺν τῷ χρόνῳ διὰ τῆς ἀναπτύξεως
τῶν ῥιζῶν των τὴν κατερείπωσιν αὐτῶν. Εἰς πλεῖστα δὲ ἀρχαῖα μνημεῖα μεταξὺ τῶν
ἁρμῶν τῶν μαρμάρων ἐπεσώρευσαν οἱ αἰῶνες φυτικὴν γῆν, καταστρεπτικὴν τῶν
μνημείων. Οἱ ἐν Ἀθήναις περιπατηταὶ τῶν στηλῶν τοῦ Ὀλυμπίου Διός, ἂς ἀναβλέψουν
πρὸς στιγμὴν ἐπ’ αὐτῶν καὶ ἐπὶ τῆς Πύλης τοῦ Ἀδριανοῦ.
Ἐπιστρέφων ἀπὸ τῶν βράχων τῆς Πέτρας ἔρριψα μεγαλχολικὸν βλέμμα ἐπὶ τοῦ
ἠρειπωμένου Πύργου τῆς Πέτρας, ὅστις ὑψοῦται ἔτι μονήρης δεσπόζων τῶν πέριξ.
Ἂν καὶ ἐρείπιον σῴζει ἔτι τὴν ἀγερωχίαν τῶν παλαιῶν ἡμερῶν του. Δὲν ἐγένετο
ποιμνιοστάσιον, δὲν τὸν ἔχρανε τῶν προβάτων ἡ κόπρος, διότι τὸ χάσμα, τὸ
ἀνταποκρινόμενον εἰς τὴν ἐκλιποῦσαν θύραν τοῦ πύργου ὑπερκεῖται τρία μέτρα τοῦ
ἐξωτερικοῦ ἐδάφους, μεθ’ οὗ ἐκοινώνει διὰ κινητῆς κλίμακος (Pont levis). Γλαῦκες καὶ
κορῶναι εἶνε οἱ σημερινοὶ δεσπόται τοῦ Πύργου τῆς Πέτρας, ὅστις ἐνέπνευσε τὴν
συμπαθῆ μοῦσαν τοῦ Θεοδώρου Ὀρφανίδου. Ἡ κόνις τῶν ἱπποτῶν του ἐξηνεμώθη
ὑπὸ τῶν αἰώνων, ὡς ἡ γῦρις τῶν ἀνθέων, ὑπὸ τοῦ ἀνέμου τὴν πνοήν. Ἡ γῆ καλύπτει
τοῦ ποιητοῦ τοῦ Πύργου τῆς Πέτρας τὰ ὀστᾶ, καὶ μόνα ἐπιζοῦν τὰ ἐρείπια τὰ γυμνά,
τὰ ὁποῖα συμπαθὴς σκεπάζει ὁ κισσὸς καὶ οἱ ἀγριοσυκή, ἡ ἀχώριστος, ἡ πιστὴ τῶν
ἐρειπίων παραστάτης.
Τώρα ἡ γλαῦξ κελαηδεῖ καθημένη εἰς γεῖσον θυρίδος Ἐρημολάλα ἐκεῖ φωλιὰς
νυκτοκόρακες ἔχουν, καὶ εἰς τὰ τείχη ἐντός, πρὸς τὸ μέρος τῆς πάλαι αἰθούσης.
Θύσσανοι φύοντ’ ὠχροὶ σισυμβρίου, ἐλξίνης κ’ εὐζώμου,
Λάβρος δὲ πνέων βορρᾶς τοὺς κινεῖ καὶ στενάζει πενθίμως.
Ὤ! εἶνε πιστή, πολὺ πιστὴ ἡ περιγραφὴ τοῦ ποιητοῦ.
Ὅταν ἀπεχώρουν ἐκεῖθεν τελευταίαν ἔρριπτε συμπαθῆ ἐπ’ αὐτῶν ἀκτῖνα ὁ ἥλιος
καταδυόμενος ὄπισθεν τῶν χιονοβλήτων κορυφῶν τοῦ Παρνασσοῦ.
Ὅλαι τοῦ περιβάλλοντος τούτου αἱ ἐντυπώσεις ἀνεκάλεσαν εἰς τὴν μνήμην μου τοὺς
κάτωθι στίχους αὐτοῦ τοῦ ποιητοῦ τοῦ Πύργου τῆς Πέτρας, ὄχι διὰ τὸ ἔκτακτον τῆς
ἑξάρσεως, ἀλλὰ διότι ἀνταπεκρίνοντο πρὸς τὰ κατακλύζοντα τὴν στιγμὴν ἐκείνην τὴν
ψυχήν μου συναισθήματα.
Ἠρώτησα τὴν γῆν ἐγώ, τῆς γῆς ὁ διαβάτης
Ποῦ φερομ’ ἐνῶ στρέφεται περὶ τὸν ἄξονα τῆς   
Καὶ διασχίζει τοῦ κενοῦ τὸ παγετῶδες χάος
ὡς γίγας, ὅστις ἄφροντις προβαίνει ἀεννάως
καὶ κείνη μοι ἀπήντησε, θνητὲ εἰς πᾶν σοῦ βῆμα,
βαδίζεις πρὸς τὸ μνῆμα.
Ἐστράφην πρὸς ἀνατολὴν πρὸς χρυσουμένην δύσιν πρὸς τὰ ἄνθη τὰ καλλύνοντα τὴν
ἠρεμούσαν φύσιν, μοῦ εἶπον μὲ τὴν ἄκακον φωνὴν τῶν ἀρωμάτων.
Ἐπλάσθημεν νὰ στέφωμεν τὰς κᾶρας τῶν θυμάτων.
Θνητὲ εἰς πᾶν σου βῆμα, βαδίζεις πρὸς τὸ μνῆμα.
Καὶ ὅμως ὄχι πρὸς τὸ μνῆμα, ἄλλα πρὸς τὸν μηδενισμὸν βαδίζει ὁ ἄνθρωπος καὶ τὰ
ἔργα του. Τῶν μνημείων ἐπικάθηται ἐνίοτε ἡ ἀνάμνησις. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἐν τῇ μνήμῃ τῶν
ἐπιζώντων βίος εἶνε ἐφήμερος. Μόνος ἀληθὴς τοῦ ἀνθρώπου κλῆρος εἶνε τὸ χάος τὸ
κελαινὸν τοῦ μηδενισμοῦ, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἀμείλικτος ὠθεῖ καὶ αὐτὰς τάς σκιὰς τῶν
ἐκλιπόντων, ἡ Λήθη.
Φαῖαξ

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Δήμος Πέτρας :Πρώτη του έδρα (πρωτεύουσα) ήταν το χωριό Σωληνάρι.Εκλογικοί κατάλογοι 1890

Ο Δήμος Πέτρας ήταν δήμος της επαρχίας Λιβαδειάς που λειτούργησε στο διάστημα 1840-1912. Συστάθηκε με το βασιλικό διάταγμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1840 (ΦΕΚ 22Α 18/12/1840) «περί συγχώνευσης δήμων της επαρχίας Λιβαδειάς» και προήλθε από την συγχώνευση των παλαιότερων δήμων Αλιάρτου και Κορώνειας. Παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος μέχρι την κατάργησή του με την Διοικητική διαίρεση του 1912 οπότε αντικαταστάθηκε από μικρότερες κοινότητες. 
Πρώτη του έδρα (πρωτεύουσα) ήταν το χωριό Σωληνάρι, στην συνέχεια έδρα έγινε το χωριό Κουτουμουλάς (Κορώνεια) και τέλος το χωριό Άγιος Γεώργιος.
Μπορείτε να διακρίνετε ονόματα προγόνων  και  προ παππούδων σας.
                 Από το Εν Όψει Αλίαρτος  blog.

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙ.
 Ο Γ.Λάμπρου στην κομπανία του Γιώργου Κόρου.Στο χωριό μας τους λαϊκούς μουσικούς, σπάνια, τους αποκαλούν «οργανοπαίχτες». Χρησιμοποιούν συλλογικές εκφράσεις όπως, «ήρθαν τα όργανα» ή «τα νταούλια» ή «τα βιολιά». Μάλιστα, όταν αναφέρονται συγκεκριμένα σε κάποιο άτομο, εξειδικεύουν αναφέροντας το μουσικό όργανο που παίζουν όπως, «ο βιολιτζής», «ο λαουτιέρης», «ο κλαριτζής».Ο ντόπιος οργανοπαίχτης, μεγαλωμένος, συχνά, στο ίδιο χωριό, στην ίδια γειτονιά με τους ακροατές και χορευτές, δενόταν μ’ αυτούς μ’ ένα πλέγμα σχέσεων, που τον βοηθούσε να πρωταγωνιστήσει μαζί τους στο ίδιο κοινωνικό δρώμενο του πανηγυριού, δηλαδή το γλέντι και το χορό.
πανηγύρι στο χωριό 10 Μάη 1962Γ.Μίχας (βιολί) Γιανν. Λάμπρου (σαντούρι)
Ο οργανοπαίχτης, ήξερε από πριν ποιο τραγούδι θα παράγγελνε ο κάθε συγχωριανός του, ποιο μεράκι τον έσπρωχνε να ξεδώσει, χορεύοντας εκείνη τη δεδομένη στιγμή και πώς, ακριβώς, γούσταρε να του παίξει το τραγούδι, για να απελευθερωθεί και να απογειωθεί, στην κυριολεξία!
Γ.Μίχας (κιθάρα) Γιανν. Λάμπρου (σαντούρι).
Θυμάμαι τον γάμο της πρώτης μου ξαδέρφης  στο χωριό μου , τότε που σε όλα τα χωριά, τα γαμήλια γλέντια στηνόντουσαν στις αυλές των σπιτιών, μαγείρευαν σε μεγάλα καζάνια και χάλκινα ταψιά κρέας κοκκινιστό με πατάτες φούρνου, που ετοίμαζαν σε πρόχειρα μαγειρεία  οι "εξειδικευμένες" γειτόνισσες. Οι καλεσμένοι καθόντουσαν σε πρόχειρους πάγκους από μαδέρια, τα τραπέζια ήταν δανεικά από συγγενείς και φίλους, ενώ τα κρασιά οι μπύρες και τα αναψυκτικά πάγωναν σε μεγάλα βαρέλια με κολώνες πάγου...
ο γάμος του Λ.Γκουλή (βίδας).

Ο χορός στήνονταν καταμεσής της αυλής, οι κλαριντζήδες έπαιζαν τα όργανά τους στο κέντρο του χορού, κι αυτός που έσερνε κάθε φορά το χορό, τους πετούσε τάλιρα και δεκάρικα σπανιότερα πενηντάρικα και κατοστάρικα στα πόδια τους, ή αν ήταν πολύ μερακλής τους κολλούσε κανένα φτυμένο χιλιάρικο στο κούτελο!       Ευτύχησα να προλάβω να ζήσω λίγο από την εποχή όπου οι κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως οι γάμοι, δε γινόντουσαν τόσο τυποποιημένα, με γλέντια προκάτ, πνιγμένα στο "δήθεν", στο βωμό της εμπορευματοποίησης, της αμερικανιάς και του άχρωμου, άοσμου και άνοστου "εκσυγχρονισμού" των παραδόσεων...
Οι λαϊκοί οργανοπαίχτες είναι αυτοδίδακτοι.Σπάνια φοιτούν σε κάποια μουσική σχολή.Υπάρχει οικογενειακή παράδοση. Στο Σωληνάρι έδρασαν παλιά μερικοί οργανοπαίχτες που με τα όργανά τους θεωρούνται θρύλοι όπως ο Μπαρμπαγιάννης  Λάμπρου με το σαντούρι του,ο Γιάννης Μίχας με το βιολί και το λαούτο,ο Μπαρμπατραντάφλος Μαστροθανάσης με το νταούλι κ.α.
 Παλιές, αγνές εποχές που διάβηκαν ανεπιστρεπτί και χάθηκαν στη λήθη του πανδαμάτορα χρόνου.
Γιάννης Μίχας στον Αι Νικόλα.Γιάννης Μίχας.


Μέμης, Νίκος Μίχας, Νταβαλούμης Τάκης,Γιανν.Μίχας (βιολί)
Παν.Κατσούλας (μαύρος) ,Θαν.Κοτοβός ,Χρ.Βασιληάς στη ταβέρνα του Πήλιου.
     
Γ. Μίχας σε πανηγύρι στη Σούρπη.

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Στα χωράφια βουλευτές, στα έδρανα αγρότες (φωτο)

ag3


Δεν πάει άλλο, ακούμε συνέχεια τους κυβερνητικούς όταν αντιπαρατίθενται με αγρότες να τους λένε: Προτάσεις έχετε, ποιες είναι οι προτάσεις σας;
Τα αιτήματα  των αγροτών είναι δίκαια.  Ο αγώνας τους είναι μια σκληρή αναμέτρηση ενάντια στην αντιαγροτική πολιτική της Ε.Ε, των ελληνικών κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων. Ενάντια στη συνεχή φοροληστεία που τους θερίζει  και ενισχύει τα μεγάλα συμφέροντα».Στο μεταξύ τις απόψεις, τις προτάσεις και τα αιτήματα (για απόσυρση του αντι- ασφαλιστικού και της φοροκαταιγίδας καθώς και για την μείωση του κόστους παραγωγής) τα έχουν μάθει ακόμα και τα 5χρονα, ο δε πρωθυπουργός τα γνωρίζει τουλάχιστον από το 2013 όταν πρωτοανέβηκε σε τρακτέρ.
Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν έχουν προτάσεις, τότε κύριοι κυβερνοβουλευτές που έχετε στρογκυλοκαθήσει στα έδρανα σηκωθείτε, πηγαίνετε εσείς στα χωράφια να τα καλλιεργήσετε να πάνε οι αγρότες στις θέσεις σας να παίρνουν την οχτάρα κάθε μήνα (γιατί τώρα αυτά τα παίρνουν σε ένα χρόνο), να νομοθετήσουν εκείνοι (αφού εσείς δεν μπορείτε και όπως λέτε περιμένετε τις προτάσεις τους) και όταν με το καλό καταλήξουν για το ασφαλιστικό θα σας φωνάξουν για διάλογο…
Με την ευκαιρία μερικές ακόμα νέες φωτό  και από αγρότες.
ag4

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

ENA ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ............


Όλα είναι δρόμος,
κι όσο και πιο μακρύς ο πηγαιμός,
τόσο και πιο πολλές οι θύμισες.Αχ, αυτές οι θύμισες…!  Είναι κάτι στιγμές,
σα μικρές πινελιές
ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει,
λείπουν λίγα ακριβά
των χρωμάτων νερά,
για να δώσουν του τόπου τη γνώση.

ΖΟΥΜΕ....  Για τους κήπους της γης,
για το ροζ της αυγής,
για το κύμα που απόμεινε μόνο,
να χαϊδεύει με αφρούς,
τους πικρούς μας καημούς και να διώχνει της πίκρας τον πόνο.
                                                                   Πλημμυρίζουν το χθες
μαγεμένες σκιές,
που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά,
με κρατούνε θαρρώ
σαν αλήθειες παλιές

σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. 

Ζούμε....Για όλα αυτά που ζητάς,
για πολλά που πονάς,
για το τίποτε μιας ευτυχίας,
και γυρνάς σαν τρελός,
του καθρέφτη εαυτός,
θύμα-θύτης κακής συγκυρίας


                    ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Η ΖΩΗ.......Δεν σταματάει το παιχνίδι επειδή μεγαλώσαμε.Μεγαλώνουμε επειδή σταματάμε να παίζουμε.....

 
 

      

"Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον..."(Γ.Σεφέρης)
   
Με εικόνες από το παρελθόν.
Με λόγια σπουδαίων ανθρώπων...
Με τα μάτια της ψυχής μου ανοιχτά...
Σας εύχομαι να περνάτε πολύ πολύ καλά.              Για τον ΜΠΑΜΠΗ και όλη τη νεολαία της γενειάς του '50-60,  για τις φωτο που μου'δωσε που όταν τις βλέπεις"πέφτεις" σε ..θησαυρούς .!!Θησαυρούς αναμνήσεων ,ξένοιαστων παιδικών και εφηβικών χρόνων...!!!!! 

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Αγρότες: Μπλόκο στην Ενική οδό Αθηνών – Λαμίας (video-φώτο)

ag1

ag1

Οι αγρότες της Βοιωτίας μετά το μπλόκο και την συμβολική κατάληψη του δρόμου για περίπου 10 λεπτά το μεσημέρι της Κυριακής στον κόμβο Ορχομενού – Λιβαδειάς όπου παραμένουν έχοντας τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου και ενισχύονται συνεχώς, δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα με μετάβαση τις επόμενες ημέρες στην Εθνική Οδό και νέο μπλόκο με την συμμετοχή αγροτών της ευρύτερης περιοχής στο ύψος του Κάστρου.  
«Η προσέλευση εδώ στο δρόμο Ορχομενού – Λιβαδειάς είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν. Η προσέλευση των αγροτών στο σημείο συνεχίζεται. Στόχος μας είναι η Εθνική, μέσα στη βδομάδα η δύναμη θα πάει στο Κάστρο», σημείωσε ο Γιάννης Βάγκος και πρόσθεσε: «Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον κύριο Πρωθυπουργό: έχουμε πλύνει το αυτοκίνητο, να έρθει να μιλήσει πάλι στους αγρότες, να ανέβει πάνω στο αγοραστικό μας».
Με μαθηματική ακρίβεια μέχρι το 2019 όπως υπογράμμισε «δεν θα μείνει ούτε ένας αγρότης στους 100 διότι τα μέτρα είναι δυσβάσταχτα» και συμπλήρωσε: «Οποιοσδήποτε αγρότης σε θέλει ας πάει στο λογιστή του να τον ρωτήσει τι σημαίνουν αυτά τα μέτρα, ας μη πιστέψει εμάς, να πιστέψει το λογιστή του».
Ο Γιώργος Τακμάκης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη τα τρακτέρ είναι πολλά και έρχονται συνεχώς και άλλα. Βρισκόμαστε ήδη σε επαφή με τους αγρότες και τα μπλόκα άλλων περιοχών που την Τετάρτη θα βγούνε στο δρόμο και συντονίζουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας. Μιλάμε με τους αγρότες της Θήβας και των Βαγίων και μέσα στην εβδομάδα θα πάμε στο κάστρο. στόχος μας είναι το Κάστρο. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, οι αγρότες δεν αντέχουν άλλο. Η φορολόγηση είναι 26%, η ασφάλεια πλέον δεν είναι ασφαλιστικό αλλά φορολογικό μέτρο που σημαίνει ότι μέχρι το 2019 η ασφάλεια θα είναι στο καθαρό εισόδημα 27%, γεγονός που σημαίνει ότι αν  προσθέσουμε και ένα 20% από το 100% της προκαταβολής μιλάμε για ένα 73% φόρο. Δηλαδή για κάποιον που έχει 10.000 ευρώ καθαρό εισόδημα 7.400 ευρώ θα είναι ο φόρος. Κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να κάνεις να αντεπεξέλθει δεν μπορεί κανείς να δουλέψει τα χωράφια του»
Στα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων όλης της χώρας που αγανακτισμένοι τονίζουν ότι η κυβέρνηση με την αδιαλλαξία της και τα μέτρα που προωθεί τους οδηγεί σε αφανισμό εκτός από το ασφαλιστικό, το φορολογικό και το κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται και αιτήματα που έχουν να κάνουν με τις επιστροφές πληρωμών πετρελαίου από το 2013, την πληρωμή των δικαιωμάτων, αλλά και την πληρωμή της εξισωτικής για τους κτηνοτρόφους, όπως επίσης και το θέμα της φορολόγησης του κρασιού καθώς επί ποδός πολέμου βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα οι αμπελουργοί και οι οινοποιοί.
Τι συμπαράστασή τους εξέφρασαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς και πρώην Βουλευτής (ΛΑΕ) Γιάννης Σταθάς, ο Δήμαρχος Αλιάρτου Γιώργος Ντασιώτης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θανάσης Καλογρηάς και ο Αντιπρόεδρος Μάριος Σάκκος, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο σημείο του μπλόκου καθώς επίσης η Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παναγιώτης Αγνιάδης.
«Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των αγροτών έναν αγώνα που δεν αφορά μόνο τους αγρότες αλλά όλη την κοινωνία. Με το ασφαλιστικό πλήττονται όλοι και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όλα αυτά τα μέτρα λαμβάνονται για να δοθούν τα λεφτά στους τοκογλύφους, για να τα πάρουν οι τραπεζίτες και οι βιομήχανοι. Πρέπει όλοι να αντισταθούμε απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και να τις καταδικάσουμε όπως και αυτούς που τις στηρίζουν», είπε ο Γ. Σταθάς
«Συμπαραστεκόμαστε στον δίκαιο αγώνα των αγροτών. Η κυβέρνηση θα πρέπει να δει πολύ σοβαρά τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, δεν υπάρχει άλλη ελπίδα και άλλος τρόπος σωτηρίας του τόπου μας», είπε ο Γ. Ντασιώτης σημειώνοντας παράλληλα οτι το κλείσιμο των δρόμων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή.
«Ο εμπορικός σύλλογος στηρίζει την προσπάθεια και τον αγώνα των αγροτών η τοπική οικονομία στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους αγρότες και εμείς τους συμπαραστεκόμαστε», επεσήμανε ο Θ. Καλογρηάς.
Από την πλευρά της Π.Ε. Βοιωτίας η Αντιπεριφερειάρχης Φανή Παπαθωμά δήλωσε για ακόμα μια φορά την συμπαράσταση στον αγώνα των αγορών σημειώνοντας ότι θα τους προσφερθεί κάθε δυνατή βοήθεια ενώ ο Π. Αγνιάδης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι το Επιμελητήριο Βοιωτίας συμπαραστέκεται στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και ότι «η ανάπτυξη της οικονομικής ζωής στην Βοιωτία στηρίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στη γεωργία».
Αντίθετα τη συναίνεση των αγροτών για το ασφαλιστικό ζήτησε ο Βουλευτής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Θηβαίος.
«Νομίζω ότι το θέμα του ασφαλιστικού με αφορμή το οποίο γίνεται η κινητοποίηση των αγροτών είναι ένα θέμα που με ιδιαίτερη ευθύνη αλλά και διάλογο αντιμετωπίζει σήμερα η κυβέρνηση. Πράγματι τα προβλήματα είναι μεγάλα, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι αγρότες δοκιμάζονται και ο χώρος έχει πολλά προβλήματα. Από κει και πέρα όμως βιωσιμότητα του ασφαλιστικού ακουμπάει και τους αγρότες, έτσι πρέπει να το δούμε. Καταλαβαίνουμε τις αγωνίες τους και πιστεύουμε ότι τελικά θα βρεθεί ο δρόμος της συνεννόησης για τη ψήφιση ενός νομοσχεδίου που θα δίνει βιωσιμότητα και δικαιοσύνη στον ασφαλιστικό τομέα και στους αγρότες. Θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση σε αυτό το θέμα», επεσήμανε ο κ. Θηβαίος.
ag9ag10ag11ag12ag13ag14